Skandia fortsätter sin strategiska fokusering

Försäkringsaktiebolaget Skandia fortsätter den strategiska fokuseringen av verksamheten, genom en försäljning av den löpande förvaltningsverksamheten inom Skandia Kapitalförvaltning (SAM) till Den norske Bank (DnB). Avtalet omfattar ca 280 miljarder svenska kronor i förvaltade tillgångar och ca 220 medarbetare. Köpeskillingen är 3,2 miljarder kronor och reavinsten uppgår till ca 2 miljarder kronor.

"Skandias affärsidé bygger på samarbete i nätverk med fondförvaltare och distributörer, för leverans av innovativa finansiella tjänster i världsklass. Genom försäljningen av den löpande förvaltningen, som har varit en del av SkandiaBanken, fokuserar vi nu på de delar i värdekedjan som står i samklang med den långsiktiga strategin: produktutveckling, val av fonder och fondförvaltare, marknadsföring samt säljstöd till våra distributörer", säger Lars-Eric Petersson, VD och koncernchef.

"SkandiaBanken har redan från början kännetecknats av en mycket stark kundtillströmning, god volymutveckling och flera utmärkelser. Den kommer att fortsätta stärka relationen till sina kunder på den nordiska marknaden, paketera de bästa lösningarna och att vara den bästa banken för kunder med behov av finansiell rådgivning", säger Ulf Spång, ordförande i SkandiaBanken och förste vice VD i Skandia.

"Skandia Kapitalförvaltning är en professionell aktör som har skapat goda resultat åt sina kunder och ägare", säger DnBs koncernchef Svein Aaser. "Det är viktigt för oss att ta vara på och vidareutveckla verksamheterna i Norge, Sverige och utanför Norden. DnBs nuvarande kapitalförvaltning passar väl samman med SAMs och kommer att tillföra ett starkt underlag för ytterligare tillväxt."

Chef för DnBs samlade kapitalförvaltningsverksamhet blir Anders Kvist, idag VD för SAM. Han blir tillika medlem av DnBs koncernledning. Detta, tillsammans med den stabilitet som DnB står för, skapar kontinuitet i verksamheten och lägger grund till fortsatt framgångsrik förvaltning för Skandia och dess kunder.

SkandiaBanken hade vid årsskiftet ca 1,2 miljoner kunder, vilket är en ökning under året med ca 200 000. Inlåningen är ca 30 miljarder kronor. SkandiaBanken är en Internet- och Rådgivningsbank, som erbjuder spar- och försäkringsprodukter. Verksamheten rymmer också, liksom tidigare, förmögenhetsförvaltning och Skandia Fonder. Före den nu aktuella affären har SkandiaBanken ca 2000 medarbetare.

DnB är Norges största finanskoncern med ca 7 200 medarbetare. Vid sidan av DnB, har koncernen starka varumärken som Postbanken och Vital. DnB har 2,2 miljoner privatkunder och drygt 100 000 företagskunder. Koncernen har ett landsomfattande nätverk av finanscentra och försäljningskontor samt en internationell representation i Amerika, Europa och Asien. Tillsammans med de delar av SAM som DnB nu köper, kommer DnB att förvalta ca 400 miljarder svenska kronor.

Affären kräver sedvanliga myndighetstillstånd.

För ytterligare information:
Carl-Henrik Knutsson, kommunikationschef, Skandia, 08-788 2500
Harry Vos, chef Investor Relations, Skandia, 08-788 2500Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned: